ಫ್ಯಾಷನ್ ವಿವರಣೆ: ಆಗ ಮತ್ತು ಈಗ – ಕಲೆಯನ್ನು ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು

ಫ್ಯಾಷನ್ ವಿವರಣೆ: Then and Now – Redefining the Art

ಫ್ಯಾಷನ್ ವಿವರಣೆ: ಆಗ ಮತ್ತು ಈಗ – ಕಲೆಯನ್ನು ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು

Witness the evolution of fashion illustration as it transcends time. From the meticulous pencil strokes of yesteryears to the digital brushstrokes of today, this art form has undergone a remarkable transformation. Join us as we explore how fashion illustration continues to captivate and inspire in the ever-changing world of fashion.