ಟಾಪ್ 6 ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆಗಳು!

ತುಟಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಖದ ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಶೀಲ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ನೀವು ಹರಿಕಾರರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಮೇಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರರಾಗಿರಲಿ, ಯಾರ ಹೃದಯವನ್ನು ಕದಿಯಬಲ್ಲ ಆ ಸುವಾಸನೆಯ ಪೌಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, we will give you the best tips for perfectly drawn lips! ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ!

1. Outline Your Lips With a Lip Pencil

1. Start with a clean canvas. Prep your lips by exfoliating with a lip scrub or a toothbrush dipped in Vaseline. This will help remove any dead skin and create a smooth surface for your lip color.

2. ಮುಂದೆ, trace the outline of your lips with a lip pencil. For more precision, start from the center of your top lip and work your way outwards. Follow the natural curve of your lips as you go.

3. Once you have the outline of your lips drawn, fill in the rest of your lips with the lip pencil. Be sure to color within the lines!

4. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, apply your favorite lipstick or gloss over top of the lip pencil for added color and shine.

2. Use a Lipstick Brush for a Perfect Application

If you want perfectly applied lipstick, using a lip brush is the way to go. It may seem like an extra step, but it’s worth it for the flawless finish. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ:

Start by lining your lips with a lip pencil. This will give you a guide for where to apply the lipstick. ಮುಂದೆ, take your lipstick and apply it to the brush. Start in the center of your lips and work your way out. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, use the brush to blend the color into your lips, making sure there are no hard lines.

3. Choose the Right Lipstick Formula

When it comes to lipstick, there is no one-size-fits-all formula. The right lipstick formula for you depends on your personal preferences and the look you’re going for. Here are a few things to keep in mind when choosing a lipstick formula:

If you want a long-lasting lip color, choose a liquid lipstick or a matte formula. These formulas tend to stay put better than sheer or glossy formulas.

If you have dry lips, steer clear of matte formulas, which can accentuate dryness. ಬದಲಾಗಿ, opt for a creamy or glossy formula that will help hydrate your lips.

If you want a natural-looking lip color, go for a sheer or tinted balm. These formulas provide just a hint of color and give your lips a healthy shine.

makeup brush set on white table
Photo by MaxeyLash on Unsplash

4. Blot Your Lips After Applying Lipstick

After you’ve applied your lipstick, take a tissue and blot your lips. This will remove any excess lipstick and help to set the color. To avoid smudging your lipstick, do not press your lips together. ಬದಲಾಗಿ, take a tissue and lightly press it against the outer edges of your lips in order to remove any excess product. Be sure to be gentle and careful not to rub too hard.

5. Set Your Lipstick With Powder

Good lipstick lasts all day, but great lipstick lasts even longer. To make your lipstick last through lunch, dinner, and drinks, set your color with powder. This will help to absorb any excess oil and keep your color in place.

To set your lipstick with powder, start by lining your lips with a lip pencil. ಮುಂದೆ, apply your lipstick as usual. ನಂತರ, using a small brush, dust some translucent powder over your lips. Allow the powder to set for a minute or two, then blot away any excess with a tissue. Your color will be long-lasting and beautiful!

lipstick with powder
Photo by Element5 Digital on Unsplash

6. The Best Shades of Lipstick for Your Lips

When it comes to choosing the perfect shade of lipstick for your lips, there are a few things you need to take into account. Firstly, consider your skin tone. If you have fair skin, you’ll want to stay away from dark or bright lipsticks, as they will make your lips look smaller. ಬದಲಾಗಿ, opt for nude or light pink shades. For medium or olive skin tones, berry and mauve shades are flattering, while those with darker skin can go for rich plum or chocolate hues.

Once you’ve considered your skin tone, it’s time to think about the shape of your lips. If you have full lips, you can pretty much pull off any shadeso lucky you! If you have thinner lips, however, you’ll want to avoid dark or matte shades, as they will make your lips look even smaller. Stick to lighter colors and sheer finishes instead.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, don’t forget about the rest of your makeup! The right lipstick shade can really make or break your whole look, so choose wisely. A good rule of thumb is to match your lipstick to the color of your blusherthis will create a cohesive and polished finish.

Related: ಕೆಂಪು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್: ಗ್ಲಾಮರ್‌ನ ಶಾಶ್ವತ ವಿವರ!

ತೀರ್ಮಾನ

Drawing perfect lips is not as difficult as it may seem. With practice and following the tips above, you can easily achieve the pouty, voluminous look that you desire. From exfoliating your lips for a smooth canvas to creating an outline with lip liner, these steps will help you draw perfect lips in no time. So get ready to show off your new look and have fun experimenting with color!

ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಿಡಿ